Pamäť

Liečba Alzheimerovej choroby pod dohľadom lekára

Článok je určený pre odbornú verejnosť. Lieky uvedené v článku sú viazané na lekársky predpis.

 

V liečbe Alzheimerovej choroby (ACH) využívajú lekári predovšetkým dva farmakologické prístupy – inhibítory cholínesterázy (donepezil, galantamín, rivastigmín) a antgonistu NMDA receptorov (memantin). Lieky sú viazané na lekársky predpis a sú preskripčne obmedzené – predpísať ich môže len neurológ alebo psychiater.

Inhibítory cholínesterázy

Pre pacientov s ACH je typický úbytok cholinergných neurónov – nízka hladina acetylcholínu, ktorý umožňuje komunikáciu a prenos signálov medzi nervovými bunkami. Podaním týchto liekov sa blokoje enzým, ktorý acetylcholín rozkladá, tým dochádza k zvýšeniu hladiny acetylcholínu v mozgu a k zmierneniu príznakov choroby.

Indikujú sa pri ľahkej a stredne ťažkej forme Alzheimerovej choroby. Zlepšujú kvalitu života, predlžujú obdobie, kedy vie pacient fungovať sebestačne a oddaľujú nástup ťažkých štádií ACH. Z nežiaducich účinkov sa najčastejšie vyskytujú žalúdočno-črevné ťažkosti – nevoľnosť, zvracanie, hnačka, bolesť brucha, nechutenstvo. Ak tieto ťažkosti pretrvávajú, na trhu je dostupný rivastigmín vo forme transdermálnych náplastí (Exelon). Opatrnosť treba zvýšiť u pacientov s poruchami srdcového rytmu (najmä pri bradykardii), u pacientov s astmou, obštrukčným ochorením pľúc, vredmi (môže dochádzať k zvýšeniu sekrécie žalúdočnej kyseliny).

Donepezil (Donepezil, Donesyn, Landex, Promemore, Yasnal) sa podáva jedenkrát denne (má dlhý biologický polčas), býva dobre tolerovaný, čo sa týka nežiaducich účinkov.

Rivastagmín (Exelon náplaste, Nimvastid, Ristidic) je vhodná voľba u pacientov užívajúcich viaceré lieky, pretože vykazuje menej liekových interakcií, podáva sa 2xdenne v perorálnej podobe alebo vo forme transdermálnych náplastí.

Galantamin (Galantamin Mylan, Galsya SR) dokáže ovplyvňovať aj nikotínové receptory, čím sa zosilňuje cholinergný prenos.

Antagonista NMDA receptorov – memantín (Ebixa, Marixino, Memabix, Memigrim, Polmatine, Xapimant…)

Memantín sa indikuje pri pokročilom a ťažšom štádiu Alzheimerovej choroby. Ako antagonista NMDA receptorov chráni neuróny pred neurotoxickým (excitotoxickým) pôsobením glutamátu (glutamát zvyšuje toxicitu β-amyloidu a zvyšuje jeho tvorbu). Z nežiaducich účinkov sa môžu objaviť závraty, bolesti hlavy, zápcha, ospalosť alebo hypetenzia. Opatrnosť sa odporúča u pacientov s epilepsiou.

V niektorých štúdiách sa preukázala ako klinicky účinnejšia kombinovaná terapia inhibítorora acetylcholínesterázy (donepezil) a memantínu, pričom sa takáto liečba javí ako bezpečná a dobre tolerovaná.

Keďže k liečbe ACH je nevyhnutné pristupovať komplexne, farmakoterapiu by mala dopĺňať aj behaviorálna terapia zameraná na tréning kognitívnych funkcií. Dôležitá je neustála stimulácia pacienta a reedukácia základných aktivít bežného života.

Podľa stavu pacienta a pridružených ťažkostí môže liečbu dopĺňať podávanie antidepresív, antipsychotík či liekov ovplyvňujúcich cievne rizikové faktory.

V liečbe depresie u pacientov s ACH sa ako lieky prvej voľby ordinujú predovšetkým SSRI (citalopram, sertralín..), prípadne mirtazapin alebo venlafaxin. Vyhýbať sa treba liekom s anticholinergným efektom, ktoré môžu zhoršovať kognitívne funkcie pacientov – antidepresíva zo skupiny tricyklických antidepresív (amitriptylín, dosulepín-Prothiaden).

Pacienti, u ktorých dochádza aj k poruchám spojených s agresivitou, agitovanosťou, zhoršeným vnímaním, bludmi či halucináciami, sa ordinujú antipsychotiká novej generácie – atypické neuroleptiká (tiaprid, risperidón..). Kvôli anticholinergnému účinku nie sú vhodné klasické neuroleptiká – haloperidol, chlórpromazin. Atypickým neuroleptikám sa dáva prednosť aj v prípade porúch spánku a pri úzkosti, kedže benzodiazepíny, ktoré sa štandarne používajú v liečbe týcho ochorení, môžu tiež zhoršovať kognitívne funkcie pacientov.

Súvisiace články:

Alzheimerova choroba – ako, kedy a prečo sa prejaví?

Ako sa lieči Alzheimerova choroba?

 


Zdroje: