Depresia

Liečba depresie pod dohľadom lekára

Článok je určený pre odbornú verejnosť. Lieky uvedené v článku sú viazané na lekársky predpis.

 

Liečba depresie by mala byť komplexná, výber terapeutického postupu závisí od toho, či ide o akútnu liečbu alebo profylaktickú (udržiavaciu), či depresiu doprevádza aj iné ochorenie (vtedy treba liečiť aj dané ochorenie) alebo somatické prejavy (bolesti, búšenie srdca, nespavosť…), vek pacienta, lieková anamnéza atď.

V liečbe ľahkého stupňa depresie sa indikuje obvykle len psychoterapia. Antidepresíva sa ordinujú ak sú súčasné prítomné psychiatrické aj somatické prejavy ako aj v liečbe stredne ťažkej a ťažkej depresívnej poruchy.

Psychoterapia

Psychoterapeutické metódy sa využívajú pri všetkých formách depresie. Terapia trvá 3-4 mesiace, a v prípade ľahkej a stredne ťažkej depresie zvykne byť jej účinnosť porovnateľná s farmakologickou liečbou (liečba liekmi). Ak sa stav nezlepšuje do 8 týždňov od začatia terapie alebo sa nedosiahne remisia (vymiznutie príznakov choroby) do 3 mesiacov, pristupuje sa obvykle k liečbe antidepresívami. Výborné výsledky sa dosahujú pri kombinovaní psychorerapie s farmakologickou liečbou.

Farmakologická liečba

V liečbe depresie sa využíva široká paleta antidepresívnych liekov s rôznym mechanizmom účinku. Takmer pre všetky je charakteristický oneskorený nástup účinku, t.z. že prvé známky zlepšovania stavu pacienta sa zaznamenávajú najskôr  2-3 týždne od nástupu terapie. Pacient by mal byť informovaný aj o možnom zhoršení stavu na začiatku liečby. Obvyklá dĺžka liečby akútnej fázy je 12 týždňov a jej cieľom je úplne odstrániť príznaky depresie. Po odoznení príznakov sa odporúča ešte 3-6 mesačné pokračovanie v terapii. Udržiavacia (prevenčná) liečba sa indikuje po vyliečení depresívnej (akútnej) fázy u pacientov s vyšším rizikom prepuknutia depresívnej epizódy – ľudia do 20 alebo nad 60 rokov, pri výskyte 3 a viac epizód za 5 rokov, v prípade ťažkej depresie a podobne.  Dĺžka tejto terapie nie je presne určená, ukončiť by sa nemala skôr ako po 5 rokoch úplnej remisie (bez príznakov), niekedy je nevyhnutná celoživotná terapia.

Farmakoterapia depresie sa obvykle zahajuje liekmi zo skupiny SSRI (selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonínu). V porovnaní s inými antidepresívami sú SSRI lepšie znášané, bezpečné pri predávkovaní, majú širokú terapeutickú pôsobnosť a dobrú dávkovaciu schému (obvykle sa podávaju 1x denne). SSRI sa dáva prednosť aj u pacientov, ktorí trpia súčasne srdcovocievnymi ochoreniami (arytmie). Patria sem:

 • citalopram – Citalec, Citalon, Citalopram –Teva, Orion, Zyloram (nemá tlmivý ani aktivujúci účinok)
 • escitalopram – Cipralex, Despra, Elicea, Escitalopram – Teva,Mylan, Escitil, Esoprex, Solatcit (rýchlejší nástup účinku a silnejší antidepresívny účinok v porovnaní s citalopramom)
 • fluoxetín – Magrilan. Fluoxetine Vitabalans (môže mierne zvyšovať napätie a úzkosť)
 • fluvoxamín – Fevarin (má tlmivý účinok, najrýchlejšie potláča samovražedné myšlienky)
 • paroxetin – Arketis, Paretin, Paroxetin-Teva, Orion, Seroxat (viac nežiadúcich účinkov ale najsilnejší spomedzi SSRI)
 • sertralín -Asentra, Serlift, Sertralin-Actavis, Orion, Zoloft, Stimulton (rýchly nástup účinku)

V liečbe sa obvykle preferuje monoterapia (liečba jedným liekom),  resp. skôr sa doporučuje zámena lieku (pri nedostatočnej účinnosti) ako kombinácia viacerých, čím je znížené riziko nežiadúcich účinkov aj liekových interakcií. Využíva sa skrížený model, kedy sa postupne znižuje dávka pôvodného AD a súčasne sa postupne zvyšuje dávka nového AD. Pokiaľ pacient už v minulosti zareagoval na nejaký liek, tak by mal byť znovu použitý.

Do úvahy by sa mala brať aj doba vylučovania liečiva (biologický polčas). Liečivá, ktoré sa vylučujú rýchlo (krátky polčas vylučovania) ako citalopram alebo paroxetin sú vhodné aj pre pacientov, ktorí užívajú viacero liekov, aby sa znížilo riziko liekových interakcií. AD s dlhším vylučovaním (fluoxetin) je zasa vhodný aj pre pacientov, ktorí majú problém s pravidelným užívaním, resp. pri riziku vynechania dávky.

SSRI vykazujú spomedzi ostatných antidepresív menej nežiaducich účinkov. Môžu sa predpisovať aj starším a polymorbídnym pacientom (trpia viacerými ochoreniami). Z nežiadúcich účinkov sa vyskytujú najmä žalúdočné ťažkosti (nevoľnosť, hnačky, zvracanie…), obvykle sa vytrácajú v priebehu niekoľkých dní. Ďalej sa môžu vyskytnúť poruchy spánku alebo naopak ospalosť, sexuálne dysfunkcie, priberanie. K novším zisteniam patrí paradoxne zvýšené riziko tzv. suicidálnych (samovražedných) myšlienok  a úzkosti, ktoré patria práve k príznakom depresie. Väčšina nežiadúcich účinkov sa v priebehu týždňa dvoch vytráca, ak nie, treba zmeniť liečbu.

K najstarším typom antidepresívnych liečiv patria tzv. tricyklické antidepresíva (TCA). V liečbe depresie sa používajú už zriedka kvôli vysokému výskytu nežiadúcich účinkov a liekových interakcií. Nebezpečný je ich vplyv na srdcovocievny systém (poruchy vedenia vzruchu v srdci-riziko arytmií). K ďaľšim nežiadúcim účinkom patrí výrazný tlmivý účinok, poruchy pamäte, zvýšená chuť k jedlu, suchosť slizníc, dezorientácia (najmä starší pacienti). Nedoporučujú sa podávať starším pacientom. Vyhradené sú skôr pre liečbu ťažkej depresie, či ako liek druhej voľby pri nedostatočnej odpovedi na inú terapiu. Patria sem:

 • dosulepín – Prothiaden (liečba prevažne útlmových depresií sprevádzaných najmä úzkosťou a strachom bez prítomnosti samovražedných myšlienok-zvyšujú riziko suicidálneho konania, liečba chronických algických stavov)
 • amitriptylín, imipramín – Melipramin (sedatívny – tlmiaci, a anxiolitický – proti úzkosti účinok)
 • klomipramin – Anafranil SR (účinný aj pri fóbiách, panickej úzkostnej chorobe a obscesiách)

Z ďaľších liekov sa v liečbe depresie používa:

 • trazodon – Trittico AC (lepšie znášaný ako TCA, môže sa podávať aj starším pacientom, liečba depresie obvykle sprevádzanej poruchami spánku -má sedatívny účinok, úzkosťou či sexuálnymi dysfunkciami)
 • venlafaxín – Alventa, Argofan, Mollome, Faxiprol, Velaxin…(liečba depresie u dospelých, pôsobí aj proti úzkosti a má aj analgetický – proti bolesti účinok; v porovnaní so SSRI liečivami má vyššiu pravdepodobnosť dosiahnúť úplnu remisiu – odoznenie príznakov depresie; odporúča sa pravidelné meranie krvného tlaku a pulzu)
 • bupropión – Elontril, Wellbutrin (liečba depresie aj u pacientov s Parkinsonovou chorobou, upravuje aj sexuálne dysfunkcie, má anticravingový efekt-využíva sa pri odvykaní od fajčenia; nevhodný pre epileptikov a ľudí s poruchou príjmu potravy – anorexia, bulímia)
 • mianserín – Lerivon (antidepresívny, anxiolitický, sedatívny a analgetický účinok)
 • mirtazapín – Esprital, Mirtazapin-Orion, Teva, Mirzaten, Remeron (pri prevenčnom užívaní bráni novým depresívnym epizódam účinnejšie ako TCA, vhodný pri liečbe depresie, ktorá nereaguje na SSRI liečbu)
 • tianeptín – Coaxil, Tianeptin-Sandoz (liečba depresie rôzneho pôvodu, využíva sa aj v liečbe úzkostných porúch,nepodávať súčasne s iMAO)
 • duloxetín – Cymbalta (liečba depresie, úzkostnej generalizovanej poruchy, diabetickej neuropatie; menej vhodné u pacientov s mániami či srdcovocievnymi ochoreniami)

Inhibítory MAO:

 • moklobemid – Aurorix (účinný v liečbe utlmených a atypických depresií, vysoké riziko liekových interakcií – inhibítor P450; nemožnosť kombinovať s mnohými antidepresívami, medzi vysadením moklobemidu a začiatkom liečby iným AD má uplynúť aspoň 14 dni!)
 • selegilín – Selegil (terapia najmä atypických depresií nereagujúcich na inú liečbu a s Parkinsonovou chorobou spojených depresií, nutná úprava stravy s obmedzením jedál s obsahom tyramínu – syry, banány, čokoláda…;nemožnosť kombinovať s mnohými antidepresívami, medzi vysadením selegilínu a začiatkom liečby iným AD má uplynúť aspoň 14 dni!)

Nový prístup v liečbe depresie predstavuje liečvo agomelatín (Valdoxan), ktorý na rozdiel od iných antidepresív, ktoré ovplyvňujú  hladiny monoamínov (sérotonín, noradrenalín, dopamín) ovplyvňuje aj melatonínové receptory (aj 5-HT2C). Výchádza z poznatkov, že depresia je sprevádzaná poruchou biologických cyklov (ranný pesimizmus, spánková architektúra, sezónny výskyt porúch, kolísanie telesnej teploty, hladín kortizolu…), pričom najvýznamnejším vonkajším „synchronizátorom“ biologických rytmov je striedania tmy a svetla a o vnútornú synchronizáciu rytmov sa stará „spánkový hormón“ melatonín. Agomelatín sa používa na liečbu epizód veľkej depresie u dospelých. Počas liečby sa odporúča sledovať pečeňové funkcie.

Ak monoterapia nepostačuje využíva sa kombinovanie niektorých AD s cieľom zvýšiť  pôsobenie liečiv s odlišným mechanizmom účinku (SSRI+mirtazapín). Kombináciou dvoch AD sa môže dosiahnuť aj zníženie nežiadúceho účinku liečiva napr. SSRI+trazodon (Tritico AC) vedie k zníženiu nežiadúcich účinkov na sexuálne funkcie. Kombinácia antidepresív sa zvykne ordinovať aj pri ťažkom stupni depresívnej epizódy, kde sú súčasne prítomné aj psychotické príznaky (bludy, halucinácie, paranoja..) – SSRI+kvetiapín/olanzapín alebo pri bipolárnych depresívnych poruchách.

Budúca liečba?

Čo sa týka liečby depresie v zahraničí, v niektorých štúdiach sa osvedčila terapia depresie hormónmi štítnej žlazy, konkrétne trijódtyronínom – T3, predovšetkým v kombinácii s tricyklickými antidepresívami. V zahraničí nachádza uplatnenie pri liečbe depresie bez psychotických príznakov ako aj v kombinácii s inými antidepresívami, kedy monoterapia nie je postačujúca alebo na urýchlenie nástupu účinku TCA. (Zdroj: Lux LJ, Gaynes BN, Gartlehner G. Primary care depression guidelines and treatment resistant depression: Variations an Important but Understudied Theme, 10.8.2012).

Elektrokonvulzívna liečba

Elektrokonvulzívna terapia je indikovaná pri ťažkých psychotických depresiách so samovražedným správaním alebo závažnými bludmi, pri neúspechu farmakologickej liečby. Liečba spočíva vo vyvolaní záchvatu aplikáciou elektrického impulzu cez pokožku hlavy. Prebieha v celkovej anestéze.

Súvisiace články:

Nedostatok vitamínov pri depresii?

Depresia, úzkosť či len depka?

Prečo vzniká depresia?

 

Informácie uvedené na stránke neslúžia ako náhrada návodu na použitie lieku ani nenahrádzajú návštevu lekára. Pred užitím lieku si dôkladne prečítajte príbalovú informáciu lieku.

Autor: Zuzana